Zloupotreba djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao globalna kriminalna aktivnost, najviše se prakticira i širi posredstvom interneta, te predstavlja jedan od raširenijih oblika seksualnog zlostavljanja djece i maloljetnika u savremenom društvu.

U cilju sprečavanja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju i obezbjeđivanja informacija i alata za sigurno i odgovorno korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 2018. godine uspostavljen je Centar za sigurni internet (CSI) u Bosni i Hercegovini. Centar za sigurni internet čine: Informativni centar, Helpline, Hotline (član međunarodne mreže INHOPE):

  • aktivnosti Infomativnog centra usmjerene su na podizanje svijesti i razumijevanje pitanja sigurnosti na internetu i aktuelnih trendova, te ima za cilj realizaciju javnih kampanja u cilju obezbjeđivanja vještina, znanja i strategija za djecu, mlade, roditelje, nastavni kadar i druge profesionalce, da sigurno koriste internet i prednosti koje pružaju informacijske i komunikacijske tehnologije;
  • SOS linija za podršku putem besplatne telefonske linije pruža informacije, profesionalne savjete i podršku psihologa djeci, omladini i roditeljima kako da postupaju sa štetnim sadržajima, kontaktima i postupcima online;
  • SOS linija za prijavu je uspostavljena 2010. godine i omogućava anonimnu prijavu nelegalnih i neprimjerenih online sadržaja, koje se potom proslijeđuju relevantnim agencijama koje mogu djelovati u ovoj oblasti (agencije za sprovedbu zakona ili INHOPE članica/Hotline u odgovarajućoj državi).

Centar za sigurni internet je uspostavljen u okviru inicijative pod nazivom “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju realizira BiH konzorcijum za zaštitu djece: UNICEF BiH, Save the Children i Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS), uz podršku Fonda za globalno partnerstvo (eng. Global Partnership Fund). Svrha inicijative je prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede i/ili razviju nove mehanizme rada.

Punopravnim članstvom MFS-EMMAUS-a u INHOPE – Međunarodnom udruženju Hotline-a (internet SOS linije) za prijavu neprimjerenog sadržaja od 2012. godine unaprijeđen je rad BiH Hotline-a www.sigurnodijete.ba i ujedno ispunjen jedan od najvažnijih uvjeta za osnivanje Centra za sigurniji Internet u Bosni i Hercegovini.

MFS-EMMAUS je uspostavio suradnju sa međunarodnom organizacijom Insafe-europskom mrežom centara za podizanje svijesti i promociju sigurnog i odgovornog korištenja interneta i mobilnih uređaja među djecom i mladima, u suradnji sa kojom se od 2011. godine tradicionalno obilježava Dan sigurnijeg interneta u Bosni i Hercegovini.

 

Realizovane aktivnosti MFS-EMMAUS-a

Uspostava web stranice www.sigurnodijete.ba

U sklopu informativno-preventivne kampanje pod nazivom „Surfaj sigurno“ koja je kontinuirano provođena u periodu 2009-2013. godine s ciljem podizanja svijesti javnosti i specifičnih ciljnih skupina o problemu online zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • uspostavljen je informativni, interaktivni web portal www.sigurnodijete.ba sa dvije pod-stranice u svrhu animiranja i podizanja svijesti među identifikovanim ciljnim skupinama projekta, prvenstveno djecom i roditeljima, a potom i općom populacijom u BiH, te u svrhu uspostave mogućnosti prijavljivanja zloupotrebe djece posredstvom interneta;
  • u septembru 2011. godine zbog potrebe za kreiranjem odvojenih stranica za djecu do 12 godina starosti i tinejdžere od 13 do 18 godina starosti dizajnirane su četiri potpuno nove web stranice sa općenitim informacijama o online zaštiti i problemima sigurnosti na internetu, kao i tri dodatne stranice za roditelje, mlade i djecu. Engleska verzija web stranica također je završena te je u funkciji od 1. januara 2012. godine i kontinuirano se ažurira novim informacijama i materijalima;
  • od oktobra 2012. godine uspostavljena je i web stranica www.e-school.sigurnodijete.ba za nastavni kadar, kao pod-stranica postojećeg portala www.sigurnodijete.ba, s osnovnom namjenom da posluži kao platforma za umrežavanje nastavnog kadra širom BiH i razmjenu iskustava i pozitivnih praksi, u cilju zaštite djece i tinejdžera od ove opasnosti. Uspostavljena je na prijedlog nastavnog kadra koji je učestvovao na edukativnim aktivnostima projekta. Na web stranici do 2018. godine registrovano je 42 korisnika nastavnog kadra.

Uspostava online SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja

Najvažniji segment web stranice www.sigurnodijete.ba jeste aktiviranje SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja i svih oblika zloupotrebe djece putem informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija. U samo nekoliko jednostavnih koraka za djecu, roditelje kao i sve ostale korisnike web stranice moguće je prijaviti slučajeve zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija i druge neprimjerene sadržaje. Za prijavu je potrebno kliknuti na kategoriju sadržaja koji se prijavljuje, zatim navesti gdje je pronađen sadržaj, kao i kratak opis sadržaja koji je pronađen, s tim da je naglašeno da sve informacije koje se ostave na web stranici, odnosno lični podaci onoga koji prijavljuje neprimjereni sadržaj ostaju strogo povjerljivi i njima se rukovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

U okviru realizacije uspostavljanja SOS linije za pomoć u Bosni i Hercegovini, MFS-EMMAUS je realizovao aktivnosti uspostavljanja kontakta sa organizacijom INHOPE, te aktivnosti koordinacije i prisustva na edukacijama o uspostavi i rukovođenju SOS linija koje organizira INHOPE International, međunarodna asocijacija SOS linija koje funkcioniraju posredstvom interneta.

MFS-EMMAUS, kao član INHOPE Asocijacije od 2010. godine pa do kraja maja 2018. godine registrovao preko 860 prijava putem SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja. Od ukupnog broja prijava, 210 su se odnosile na dječiju pornografiju i neprimjerenu online komunikaciju, druge oblike zlostavljanja i zlopotrebu Facebook računa. Nepotpunih prijava je bilo 650, uključujući i pitanja zabrinutih roditelja i zahtjeva za informacije. Sve relevantne prijave proslijeđene su nadležnim entitetskim agencijama za sprovedbu zakona na dalje postupanje i ažurirane u INHOPE bazu podataka, sa mogućnošću slanja povratne informacije osobi koja je podnijela prijavu.

Kampanja prevencije i podizanja svijesti

U sklopu kampanje prevencije i prodizanja svijesti realizovanoj u suradnji sa agencijama za provedbu zakona, izrađena su dva video spota sa mladom muzičkom zvijezdom hiphopa Adnanom Hamidovićem (Frenkie). Jedan video spot je dizajniran za ciljnu grupu djece i mladih, sa porukama upozorenja od opasnosti zloupotrebe informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u svrhu dječije pornografije i pedofilije. Drugi video spot je dizajniran za ciljnu grupu roditelja, nastavnika i ostale BiH populacije, sa preventivnim i upozoravajućim porukama u cilju ukazivanja na ozbiljnost ovog problema sa kojim se susrećemo.

Kako bi se osigurala dostupnost kampanje široj javnosti, u suradnji sa Radio-televizijom Bosne i Hercegovine video spotovi su prikazivani dva puta dnevno u udarnim terminima, u različitim periodima tokom 2010. i 2011. godine.

Također, u sklopu ovih aktivnosti, tokom 2012. godine nastavljena je realizacija informativne kampanje „Surfaj sigurno“ sa ciljem podizanja svijesti javnosti u BiH i specifičnih ciljnih skupina – djece i roditelja o problemu online zloupotrebe djece. U sklopu kampanje su emitirani edukativni spotovi za djecu i roditelje, te je izvršena distribucija informativnih materijala – leci, posteri i brošure za djecu i roditelje sa savjetima za sigurno korištenje interneta.

Izrada promotivnog materijala

U cilju podizanja svijesti djece, roditelja i nastavnog kadra o problemu online zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija realizirane su edukativne radionice za djecu, roditelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine na temu „Surfaj sigurno“.

Edukativne radionice održane su u gotovo 55 škola, sa preko 2000 prisutnih učenika i roditelja, kao i preko 300 nastavnika osnovnih i srednjih škola. Ove aktivnosti su rezultirale intenziviranjem edukacije o sigurnosti na internetu u školama širom BiH, kao i postavljanjem portala www.sigurnodijete.ba kao „homepage“ ili početne stranice u kabinetima informatike u većem broju škola uključenih u aktivnosti prevencije nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

Kao dodatna vrijednost u implementaciji aktivnosti, realizovano je nekoliko radionica u školama i drugim obrazovnim institucijama, a kao rezultat uspostavljene suradnje i na inicijativu samih škola. Kroz angažman Vijeća roditelja i paralelne uključenosti Vijeća učenika, MFS-EMMAUS je povećao potencijale za kontinuirano elektronsko obrazovanje među roditeljima i u budućnosti.

Materijali su redovno distribuirani osnovnim i srednjim školama širom BiH, za potrebe nastavnih aktivnosti i predavanja o sigurnom korištenju interneta, kao i prilikom drugih projektnih aktivnosti. Ukupno je distribuirano 90.000 letaka, 5.000 postera i 7.500 brošura. Uspostavljena je i suradnja sa agencijama koje štampaju dječije novine prilikom čega jsu leci distribuirani i na taj način.

Realizacija edukativnih radionica u školama

U cilju podizanja svijesti djece, roditelja i nastavnog kadra o problemu online zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija realizirane su edukativne radionice za djecu, roditelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine na temu „Surfaj sigurno“.

Edukativne radionice održane su u gotovo 55 škola, sa preko 2000 prisutnih učenika i roditelja, kao i preko 300 nastavnika osnovnih i srednjih škola. Ove aktivnosti su rezultirale intenziviranjem edukacije o sigurnosti na internetu u školama širom BiH, kao i postavljanjem portala www.sigurnodijete.ba kao „homepage“ ili početne stranice u kabinetima informatike u većem broju škola uključenih u aktivnosti prevencije nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

Kao dodatna vrijednost u implementaciji aktivnosti, realizovano je nekoliko radionica u školama i drugim obrazovnim institucijama, a kao rezultat uspostavljene suradnje i na inicijativu samih škola. Kroz angažman Vijeća roditelja i paralelne uključenosti Vijeća učenika, MFS-EMMAUS je povećao potencijale za kontinuirano elektronsko obrazovanje među roditeljima i u budućnosti.

Izgradnja kapaciteta nastavnog kadra u školama (ToT)

Tokom rada na aktivnostima prevencije nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, a u cilju izgradnje kapaciteta nastavnog kadra za održiv nastavak edukativnih radionica u školama organizovane su posebne interaktivne i praktične radionice za nastavni kadar (ToT).

Radionice za nastavni kadar (ToT radionice) realizovane su s odabranim brojem nastavnika informatike i drugih nastavnika iz škola u kojima informatika nije uključena u školske programe za određene ciljne skupine. Radionice su održane uz prisustvo nastavnika uključujući pedagoge, direktore škola, kao i predstavnike prosvjetno pedagoških zavoda. Također, u suradnji sa Udruženjem nastavnika i profesora informatike Kantona Sarajevo realizovana je edukacija i dodijeljeni certifikati za nastavnike informatike što ujedno predstavlja dodatnu vrijednost ovim aktivnostima.

Kao rezultat uspješnosti provedenih radionica, upostavljene su osnove za dalju suradnju sa učesnicima prilikom drugih sličnih aktivnosti, kao što je obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. Učesnici ovih radionica inicirali su uspostavu posebne web stranice na portalu sigurnodijete.ba – www.e-school.sigurnodijete.ba koja se koristi kao platforma za umrežavanje nastavnog kadra.

Kao direktan rezultat realiziranih radionica za nastavni kadar ostvarena je i suradnja sa drugim nevladinim organizacijama: Centar za edukaciju „Nahla“, Asocijacija XY, Udruženje nastavnika i profesora informatike Kantona Sarajevo, kao i ustanovama za smještaj nezbrinute djece.

Press konferencija/promocija projektnih aktivnosti

U periodu od 2009-2018. godine realizirano je nekoliko press konferencija u cilju prevencije i podizanja svijesti posredstvom elektronskih, štampanih i alternativnih medija, te uključivanja medija kao važnog segmenta u podizanju svijesti javnosti o problemu zloupotrebe djece putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Na realizovanim konferencijama prisutnim su se obratili predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH/Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, Save the Children-a i MFS-EMMAUS-a. Konferencije su okupile veliki broj partnerskih institucija i nevladinih organizacija. Veoma važan segment tokom realizacije press konferencija bilo je i prisustvo učenika srednjih škola kao predstavnika ciljne skupine projekta a koji su aktivno sudjelovali u projektnim aktivnostima i predstavili svoje radove (dokumentarne filmove, video klipove, radove) na temu zaštite na internetu i prezentirali svoja mišljenja.

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u BiH

Kao inicijator i jedan od osnivača Komiteta za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u Bosni i Hercegovini (SID Komitet BiH), MFS-EMMAUS tradicionalno u februaru već pet godina za redom obilježava Dan sigurnijeg interneta, kao znak podrške inicijativi Evropske mreže centara za promociju sigurnog i odgovornog korištenja interneta i mobilnih uređaja među djecom i mladima-Insafe, a koja se provodi s ciljem jačanja preventivnih i promotivnih aktivnosti na zaštiti djece i mladih pri korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Svake godine Insafe nastoji dotaknuti probleme koji se tiču interneta te odabire najaktualniju temu, od cyberbullyinga do korištenja društvenih mreža.
Po prvi put u Bosni i Hercegovini Dan sigurnijeg interneta je obilježen 2011. godine na inicijativu neformalne koordinacione grupe koju su sačinjavali Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Save the Children Norway SEE, Oneworld-platforma za jugoistočnu Evropu, Vijeće Evrope i Microsoft BiH. Pod sloganom „To je više od igre, to je tvoj život“ (“Internet, it’s more than a game, it’s your life!”), u OŠ „Osman Nuri Hadžić“ i Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu održane su prezentacije za učenike i nastavnike o nužnosti sigurnijeg korištenja interneta i društvenih mreža.

Dan sigurnijeg interneta 2012. godine obilježen je pod sloganom „Zajedno otkrijte digitalni svijet …sigurno!” („Discover the digital world together…safely!“). MFS-EMMAUS je tom prilikom prezentovao web stranicu www.sigurnodijete.ba a Microsoft je objavio rezultate svog istraživanja Microsoft Computing Safety Index (MCSI), u cilju promovisanja sigurnijeg digitalnog okruženja.

Centralni događaj obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 2013. godine održan je 5. februara u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu pod sloganom „Poveži se s poštovanjem“ („Connect with Respect“), gdje su sa učenicima o sigurnom korištenju interneta razgovarali Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, šefica MFS-EMMAUS Ureda Sarajevo i direktorica organizacije OneWorldSEE.

Dan sigurnijeg interneta 2014. godine obilježen je 11. februara pod sloganom „Stvorimo bolji internet zajedno“ („Let`s create a better internet together“) u suradnji sa partnerskom nevladinom organizacijom, NVO Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) iz Osijeka, Hrvatska, i to putem izrade posebne web stranice www.boljiinternet.com i aplikacije za online takmičenje za osnovnoškolce iz BiH i Hrvatske na temu sigurnosti na internetu. U takmičenju koje se sastojalo od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje interneta, učestvovalo je 2969 djece iz Bosne i Hercegovine. Nagrade najuspješnijim učesnicima su dodijeljene u suradnji sa Federalnim ministrom obrazovanja i nauke koji je prisustvovao svečanosti objavljivanja pobjednika i dodijelio nagrade pobjednicima kviza, učenicima iz BiH.

Dan sigurnijeg interneta 2015. godine obilježen je 10. februara pod istim sloganom „Stvorimo bolji internet zajedno“ („Let`s create a better internet together“). Vođeni postignutim uspjehom prošlogodišnje kampanje, MFS-EMMAUS i SID Komitet BiH će kroz zajedničke aktivnosti u suradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) iz Republike Hrvatske organizovati online takmičenje za djecu osnovnih škola širom BiH i Hrvatske na temu sigurnosti na internetu, uz vrijedne nagrade za najbolje učesnike.

Dan sigurnijeg interneta 2016. godine obilježen je 09. februara pod sloganom „Daj svoj doprinos za bolji internet“ („Play your part for a better internet“). MFS-EMMAUS i SID Komitet BiH u suradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) iz Republike Hrvatske su organizovali online takmičenje za djecu osnovnih škola širom BiH i Hrvatske na temu sigurnosti na internetu, uz vrijedne nagrade za najbolje učesnike.

Dan sigurnijeg interneta 2017. godine obilježen je 07. februara pod sloganom „Ujedinjeni za bolji internet“ („Be the change: unite for a better internet“). MFS-EMMAUS i SID Komitet BiH u suradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) iz Republike Hrvatske i Fondacijom Tijana Jurić iz Srbije su organizovali online takmičenje za djecu osnovnih škola širom BiH, Hrvatske i Srbije na temu sigurnosti na internetu, uz vrijedne nagrade za najbolje učesnike.

Dan sigurnijeg interneta 2018. godine obilježen je 06. februara pod sloganom „Stvaraj, poštuj i poveži se: Bolji internet pocinje s tobom“ („Create, Connect and Share Respect: A better internet starts with you“). MFS-EMMAUS i SID Komitet BiH u suradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) iz Republike Hrvatske su, kao i prethodnih godina, organizovali online takmičenje za djecu osnovnih škola širom BiH i Hrvatske na temu sigurnosti na internetu, uz vrijedne nagrade za najbolje učesnike.

Europska školska mreža: „Oznaka eSigurnosti”

Kao nastavak aktivnosti na zaštiti djece i mladih od svih oblika zloupotrebe putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija MFS-EMMAUS je tokom 2013. godine uspostavio suradnju s projektom „Oznaka eSigurnosti“ („eSafety Label“), te potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Europskom školskom mrežom („European Schoolnet“), uključio Bosnu i Hercegovinu u zajedničke aktivnosti zemalja Europe s osnovnim ciljem pružanja podrške i pomoći školama i drugim obrazovnim institucijama kako bi adekvatno odgovorile na veliki broj izazova s kojima se susreću pri korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi i vođenju školske administracije. Ovi izazovi uključuju širok dijapazon aktivnosti, od zaštite podataka i privatnosti, do zloupotreba kao što su elektronsko nasilje (cyberbulling), sexting ili zloupotreba mobilnih uređaja tokom nastave.

MFS-EMMAUS je, u okviru pomenute suradnje, realizirao aktivnosti na prevođenju i prilagodbi višejezičkog web portala „Oznaka eSigurnosti“ za korištenje u Bosni i Hercegovini. Tokom 2014. godine ostvarena je široka komunikacija sa školama sa područja svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta na uključivanju i registraciji na web portal www.esafetylabel.eu u cilju razmjene iskustava, dobrih praksi i rješenja za probleme s kojima se suočavaju prilikom korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi i van nje. Također, putem prijave i popunjavanja anketnih listova na portalu „Oznaka eSigurnosti“, škole mogu procijeniti infrastrukturu, politiku i praksu škole u pomenutoj oblasti, te preuzeti Akcioni plan za provođenje aktivnosti na uspostavljanju sigurnog korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (eSigurnost). Također, ažuriran je i prilagođen letak „eSafety Label“ na bosanski jezik, gdje su na ilustrativan način prikazane prednosti projekta kao i statistički podaci kao relevatni pokazatelji nivoa osposobljenosti školskog kadra u razvijanju vještina prilikom korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Budućnost Centra za sigurni internet

U narednom periodu je planiran nastavak realizacije započetih projektnih aktivnosti, uz manje izmjene i proširenje na nove aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja ovog problema u BiH.