Aktuelno

Završen rad multidisciplinarne radne grupe na izradi drugog izvještaja “Monitoring i evaluacija politika suzbijanja trgovine ljudima”

By 10/04/2021 No Comments

U sklopu regionalnog programa BAN III-Odgovor Balkana na trgovinu ljudima, u partnerstvu sa  5 organizacija civilnog društva u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Nizozemskoj, MFS EMMAUS radi na jačanju utjecaja civilnog društva na ishode postupanja prema žrtvama trgovine ljudima, kao i kapacitete i sposobnosti organizacija civilnog društva (OCD-a) da vode djelotvorne dijaloge sa vladama koji će rezultirati  trajnim promjenama.  Obezbjeđenjem mehanizma za redovito praćenje ishoda postupanja prema žrtavama trgovine ljudima, kojim se postavlja obrazac za multidisciplinarnu saradnju svih interesnih strana ovog procesa na regionalnom kao i na nacionalnom nivou, osiguraće se da OCD-i dobiju odgovarajuće vještine, znanja i kapacitete da obezbijede da se zadovolje potrebe, ljudska i druga prava žrtava.

Tokom 2020. godine radili smo na prikupljanju i odabiru materijala za izradu drugog izvještaja za Bosnu i Hercegovinu kako bi radna grupa sačinila izvještaj o stanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Tokom trodnevnog radnog skupa multidisciplinarna grupa od 15 profesionalaca uključenih u Državni referalni mehanizam za upućivanje i pomoć žrtvama trgovine ljudima sačinila je Izvještaja, a na osnovu podataka dobivenih mapiranjem, monitoringom i evaluacijom istih.

Rad multidisciplinarne radne grupe, i drugi izvještaj MONITORING I EVALUACIJA politika suprostavljanja fenomenu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (januar – decembar 2019.) će biti prezentiran na regionalnoj konferenciji projekta BAN III – Odgovora Balkana na trgovinu ljudima krajem aprila 2021. godine.