Aktuelno

XVI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

By 22/10/2023 No Comments

XVI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

“20 godina primjene KZ i ZKP u Bosni i Hercegovini”

Neum, Hotel “Sunce”

16.-19.10.2023.godine

 

U periodu od 16.-19.10.2023. godine, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je tradicionalno, kao i ranijih godina podržao Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini, organizovano od strane Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i uz pomoć mnogobrojnih partnera – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Centri za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS, Ministarstvo pravosuđa SAD/Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama  – US DoJ/OPDAT, USAID, IOM, Vijeće Evrope, OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, UNICEF, Atlantska inicijativa i drugi.

Ove godine Savjetovanje je okupilo više od 200 učesnika, prvenstveno tužilaca, ali i drugih profesionalaca, koji su tokom 4 dana diskutovali o pitanjima značajnim za pravosuđe u Bosni i Hercegovini.

MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet u BiH, je ove godine uz podršku Praktisk Solidaritet-a i ForumCiv-a, kao i Ambasade Kraljevine Nizozemske podržao dva od ukupno pet panela.

Panel pod nazivom “Trgovina ljudima kao oblik rodno zasnovanog nasilja” zajednički podržan od strane MFS-EMMAUS-a, Atlanske inicijative, Misije OSCE-a u BiH i Vijeća Evrope je stavio fokus na krivične postupke i prava žrtava trgovine ljudima kao oblika rodno zasnovanog nasilja, ali i psihološki osvrt na njihovu vulnerabilnost. Neizostavan segment definisan kroz ovaj panel je digitalna forenzika i trgovina ljudima u digitalnom okruženju.

Drugi panel, zajednički podržan od strane MFS-EMMAUS-a, UNICEF-a i CEST-a, pod nazivom “Nasilje nad djecom i mladima u digitalnom okruženju” je dao jasniju sliku o istragama krivičnih djela i praksama Europskog suda za ljudska prava u vezi seksualnog iskorištavanja djece u digitalnom okruženju. Pored navedenog, veliki fokus je stavljen na izazove digitalnog okruženja i uticaj na zakonodavstvo.

Važno je istaći da je ova vrsta Savjetovanja veoma bitna, ne samo kroz predavanja vrhunskih domaćih i inostranih predavača, već i za razmjenu iskustava i dobrih praksi između svih prisutnih.