Aktuelno

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

By 30/07/2021 No Comments

Trgovina ljudima i dalje predstavlja jedan od najokrutnijih vidova organizovanog kriminala. Sve većim brojem žena, muškaraca i djece se trguje preko granica ili u njihovim zemljama. Iako je seksualna eksploatacija i dalje visoko zastupljena, ljudima se sve više trguje i za ugovorene i prisilne brakove, prisilno prosjačenje, prinudni rad u domaćinstvu, te radnu eksploataciju. Naročito je zabrinjavajuća činjenica da sve veći procenat žrtava trgovine ljudima čine djeca a veliki broj žrtava ostane u ropskom položaju jer ne prepoznaje da su žrtve, misle da im nema ko pomoći, nalaze se u nepoznatom su okruženju i ne znaju kome se obratiti.

MFS-EMMAUS preko 25 godina svakodnevno i u kontinuitetu potvrđuje opredjeljenost za borbu protiv trgovine ljudima te kroz saradnju sa nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima pružamo direktnu pomoć žrtvama trgovine, podršku profesionalcima državnog referalnog mehanizma u izgradnji kapaciteta za identifikaciju žrtava trgovine, aktivno radimo na prevenciji trgovine ljudima kroz kampanje podizanja svijesti namjenjene široj javnosti BiH društva te aktivno učestvujemo u izgradnji strateških dokumenata i politika kojima Bosna i Hercegovina daje svoj doprinos u borbi protiv ovog globalnog kriminaliteta.

U sigurnoj kući MFS-EMMAUS-a smo žrtvama trgovine obezbijedili siguran smještaj, zdravstvenu zaštitu, psihosocijalnu podršku, pristup pravnoj pomoći i podršku u reintegraciji uz podršku grantova Ministarstva sigurnosti i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Minimalni standardi za podršku žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci, u BiH izrađeni u skladu sa Akcionim planom za realizaciju Strategije za za borbu protiv trgovine ljudima 2020 – 2023, standardiziraju kvalitetu pomoći i postupanja sa žrtvama kojim se potrebe i prava žrtava stavljaju kao prioritet.

Smjernicama za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH koji obrađuje i značaj etičkog izvještavanja o ovom problemu skrećemo pažnju na važan aspekt za resocijalizaciju i reintegraciju žrtava trgovine ljudima u društvo ali i zaštite mentalnog zdravlja pomagača za održivost sistemske podrške i odgovora na problem trgovine ljudima.

Izrađeni  Priručnik za pravnike i pravne zastupnike za žrtve trgovine ljudima olakšat će pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima i poboljšati pristup pravdi i zaštiti njihovih prava. U četiri potvrđena slučaja trgovine ljudima gdje je krivični postupak u toku smo, u saradnji sa pravnicama Centra za ženska prava, sačinili imovinsko pravne zahtjeve za obeštećenje žrtava trgovine ljudima. Rezultati ove prakse sa analizom potrebne saradnje i podrške te preporukama za dalje postupanje u jačanju pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima smo uobličili u publikaciju Pružanje pravne pomoći  i zastupanje  žrtava trgovine ljudima u postupcima pred nadležnim organima pravosuđa.

2 monitoring izvještaja o položaju žrtva trgovine ljudima u BiH pružaju uvid u oblasti državnog referalnog mehanizma koje valja poboljšavati i prilagođavati novim trendovima i potrebama zaštite žrtava.

U Statističkom portalu o stručnjacima DRM-a sa specifičnim znanjima iz oblasti suzbijanja trgovine ljudima koji smo izradili nalaze se podaci o preko 600 obuka i preko 400 profesionalaca sa specifičnim znanjima o borbi protiv trgovine ljudima što olakšava bolji pregled i efikasnije planiranje aktivnosti na kapacitiranju državnog referalnog mehanizma.

Kroz 3 kampanja prevencije i podizanje svijesti, porukama na društvenim medijima, radio džinglovima i video klipovima informisali smo djecu, mlade i odrasle o problemu trgovine ljudima te kako mogu potražiti pomoć i prijaviti radnje koje ukazuju na trgovinu ljudima.

MFS-EMMAUS suzbijanje trgovine ljudima u 2021. godini provodi kroz projekte Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu; poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT (USAID),  BAN III –Odgovor Balkana na trgovinu ljudima,(EU IPA), Prevencija trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH (GIZ), Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH (EU i VE) te Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima (EU).