Aktuelno

Sastanak nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima

By 06/11/2018 No Comments

Sastanak nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, pod nazivom „Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u kriznim situacijama na Zapadnom Balkanu“ , u organizaciji IOM-a (International Organization for Migration) održan je 6. oktobra 2017 u hotelu Avala, u Budvi, Crna Gora.

 


Nakon riječi dobrodošlice, te pozdravne poruke moderatora Philipa Ishola (IOM), u uvodnim riječima, iznešeni su ciljevi ovog sastanka, te je predstavljena trenutna nacionalna situacija o suprotstavljanju trgovini ljudima (pravni okvir, politika, izazovi) i očekivanja od projektnih učesnika (tour de table). Na sastanku je istraživanje kontekstualizirano, gdje su predstavljeni projektni parametri, metodologija, ograničenja na koja se naišlo u ovim istraživanjima (rani nalazi), te su detaljno prezentovani rani nalazi, gdje se analizirao ljudski utjecaj, te faktori vezani za tri glavne domene: rizici – trendovi – ranjivosti, kao i faktori u okviru te tri domene.

Zatim je radna grupa koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima diskutovala identifikovane pozitivne pristupe:

  • identifikacija,
  • prevencija,
  • intervencija,
  • mapiranje,
  • analiza podataka, i
  • okvir za partnerstvo i saradnju,

gdje su učesnici postavljali pitanja, nudili odgovore te sveukupno skupljali povratne informacije u vezi sa ovom tematikom.

Nakon pauze za ručak, vođena je panelarna diskusija Koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, gdje su obrađene prilike i ograničenja u odgovoru na:

  • rizike – trendove – ranjivost,
  • metod ranog otkrivanja,
  • suradnju, te
  • prikupljanje podataka, dijeljenje i analiziranje istih.

Nakon panelarne diskusije, te analize pomenutih tema, zapisani su naredni koraci, te je sastanak zvanično završen.