Aktuelno

Poboljšanjem identifikacije žrtava trgovine ljudima možemo skratiti eksploataciju a prepoznavanjem ranjivih i osoba u riziku, posebno iz marginaliziranih grupa kao što su djeca koja borave i rade na ulici te djeca bez pratnje i posebno ranjive osobe u miješanim migracijama možemo  puno uraditi na prevenciji ovog krivičnog djela.

By 15/12/2021 No Comments

U sklopu projekta Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima, koji podržava Evropska unija, 14. i 15. decembra MFS-EMMAUS realizuje radionicu  sa ciljem da što više profesionalaca i aktivista osnažimo za rano prepoznavanje potencijalnih žrtava u rizičnim grupama u našem društvu kako bi se osobe u riziku na vrijeme uputile u sistem podrške i pomoći. Kroz radionice nastojimo sa što više  organizacija civilnog društva podijeliti informacije i znanje kako adekvatno reagovati u slučajevima kada se sumnja na trgovinu ljudima te ih poteći  na aktivnosti prevencije rizika u njihovim lokalnim zajednicama.

Fokus radionice je naučiti kako brže i bolje uočiti osobe koje lako može postati žrtva trgovine, šta kao pojedinac možemo učiniti da prijavimo opasnost koja osobi prijeti i šta kao članovi zajednice možemo učiniti da podržimo žrtve da preuzmu kontrolu nad svojim životom.

Na radinici predstavljamo postojeća rješenja upućivanja na terenu kako bi se potencijalnim žrtvama pružila podrška i zaštita a namijenjena svim organizacijama civilnog društva aktivnim u oblastima zaštite ljudskih prava, suzbijanja rodno utemeljenog nasilja u BiH, ekonomskog osnaživanja, promocije zaštite ženskih ljudskih prava i prava djece, suzbijanjem diskriminacije te radom sa ranjivim kategorijama kao što su žrtve nasilja i diskriminacije, manjinske zajednice, djeca koja žive i rade na ulici, te organizacijama koje rade na pružanju podrške i zaštite djeci i ranjivim osobama u miješanim migracijama.

Želimo istaći da su nam se na radionicu odazvali uposlenici, aktivisti i volonteri organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i iskoristili ovu priliku za sticanje novih znanja, razmjenu iskustava i jačanje glasa civilnog društva i partnerstva između lokalnih vlasti i OCD-a te pružanje pomoći u rješavanju potreba građana, prije svega potreba žrtava trgovine ljudima, osiguravajući zaštitu ljudskih prava i vrijednosti EU.