Aktuelno

Održana prva TTX radionica

By 02/12/2021 No Comments

U okviru projekta Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima koji podržava Evropska unija, MFS-EMMAUS, održana je prva od ukupno tri praktične, samoiskustvene obuke (TTX) sa pripadnicima koordinacionih tijela, nevladinih organizacija i drugih predstavnika institucija DRM-a u BiH planirane u periodu od 2021. do 2023. godine.

Trideset učesnika iz organa institucionalne podrške i državnog referalnog mehanizma, članovi koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koristeći TTX model obuka, odnosno multidisciplinarnih i interaktivnih vježbi zasnovanih na razradi hipotetičkih slučajeva i diskusiji se bolje upoznaju sa problemom trgovine ljudima, pokretačima i povezanim procesom odgovora na datu problematiku a imaju priliku da identifikuju prepreke u postojećoj praksi i postupanju kako bi dali preporuke za što efikasniji rad na terenu.

Ove radionice će ojačati kapacitete članova koordinacionih timova u smislu standarda postupanja, operativnim koracima i adekvatnom tretmanu potencijalnih i žrtava trgovine od postupka preliminarne identifikacije, preko zbrinjavanja i pomoći do tretmana žrtve i žrtve – svjedoka tijekom i nakon postupka pred sudom, sa dodatnim naglaskom na problem djece bez pratnje u miješanim migracijama koje lako mogu postati žrtvama trgovine, čime će se ojačati humanistički pristup i zaštita ljudskih prava ranjivih skupina.