Aktuelno

MINIMALNI STANDARDI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO DJECI, U BOSNI I HERCEGOVINI

By 18/10/2021 No Comments

Povodom ?v??????? ???? ????? ?????? ???????? ???????, MFS-Emmaus je predstavio publikaciju “Minimalni standardi za podršku žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci u Bosni i Hercegovini” kao jedan od alata koji standardiziraju kvalitetu pomoći i postupanja sa žrtvama, a kojim se potrebe i prava žrtava stavljaju kao prioritet u sistemu institucionalne podrške.

Ovi standardi su izrađeni u skladu sa Akcionim planom za realizaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2020 – 2023.

Cilj ove publikacije da osigura da krajnji ishod postupanja bude kvalitetna i ujednačena praksa postupanja sa žrtvama trgovine ljudima. Publikacija se sastoji od tri dijela: (1) uvodna sekcija – Osnova za izradu MS, (2) I dio i (3) II dio, koja kroz 7 poglavlja navodi i obrazlaže 188 (minimalnih) standarda za pružanje kvalitetne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini.

Kako se u publikaciji navodi, ona ima za cilj standardizirati postupke i kvalitetu pomoći koja se žrtvama i potencijalnim žrtvama pruža kod identifikacije, zaštite i omogućavanja pristupa pravdi u okviru Referalnog mehanizma za žrtve trgovine ljudima u Bosni Hercegovini a time promovisati pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu.

Kroz sistematičan pristup razvoju minimalnih standarda za pružanje kvalitetne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini, autori su uspjeli da postignu cilj ove publikacije i daju praktične smjernice i/ili upute namijenjene svim profesionalcima i nadležnim institucijama koji im pružaju podršku.

Ova publikacija može služiti kao uputa kako primjenjivati principe nediskriminacije i najboljeg interesa djeteta zajedno sa ostalim standardima podrške koji se odnose na različite faze zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima, kao što su identifikacija, sigurnost, smještaj, pravna podrška te zadovoljavanje osnovnih socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih potreba. Posebno pohvalno je da u izradi su uključene dosadašnje dobre prakse u BiH i preporuke međunarodnih
tijela (prije svega UN i VE).