Aktuelno

Kampanja za podizanje svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini

By 22/04/2021 No Comments

Najveći broj žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini su djeca.

Svako od nas može doći u kontakt sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

Svaka žrtva ima pravo na pomoć, podršku i zaštitu.

Prijavi trgovinu ljudima!

Potraži pomoć!

Prijavi:

  • Lokalna policijska stanica – 122
  • Krimolovci – 080 020 505
  • Federalna uprava policije – 033 280 020 ili 261 300
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske – 051 331 164
  • Policija Brčko distrikta – 049 233 200
  • Prijavi na https://www.sigurnodijete.ba/hotline/hotline-prijava/
  • Potraži podršku – 0800 22323

MFS-EMMAUS implementira kampanju za podizanje svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini, uz podršku Evropske unije i Vijeće Evrope u okviru projekta “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH”.

Projekat ima za cilj doprinijeti borbi protiv trgovine djecom i zaštiti žrtava u Bosni i Hercegovini, kroz kampanju za podizanje svijesti i mehanizmima zaštite usmjerenih prema različitim ciljnim grupama, posebno djeci u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Također, jedan od ciljeva je i podizanje svijesti zdravstvenih radnika i šire javnosti o različitim oblicima eksploatacije, načinima identifikacije, zaštite i prevencije.