Aktuelno

Bržim i kvalitetnijim izvještavanjem prema poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

By 26/01/2022 No Comments

Izvještavanje o realiziranim koracima i akcijama koje se provode u okviru borbe protiv trgovine ljudima je bitan element praćenja proces suzbijanja trgovine ljudima. Analizom i evaluacijom realiziranih aktivnosti u jednoj godini dobijaju se značajni podaci za planiranje narednih koraka i aktivnosti na terenu ali i planiranje kampanja za podizanje javne svijesti.
Elektroničkim obrascem za izvještavanje koji se temelji na webu a koji je MFS-EMMAUS u saradnji sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima i Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima razvio u okviru projekta Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini je današnjom obukom podržao 13 međunarodnih i BiH organizacija civilnog društva da brže i kvalitetnije izvještavaju o aktivnostima i načinima doprinosa poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
E-obrazac za izvještavanje o aktivnostima na suzbijanju trgovine ljudima jedan je od alata koji MFS-EMMAUS razvija da pruži podršku nadležnim tijelima u praćenju implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima u BiH 2020-2023 i realizacije aktivnosti predviđenih pripadajućim Akcionim planom.E-obrazac će biti dostupan putem zvanične stranice MS BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima asvaka organizacija će mu pristupati preko dodijeljenih korisničkih podataka. Sučelje i sama aplikacija su dizajnom jednostavni za upotrebu a sadržava i uputstvo za korisnike o detaljima unosa sadržaja.
Korištenjem ove aplikacije ujednačiće se način izvještavanja o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih AP-om i obezbijediti ciljano i koncizno izvještavanje o realizovanim aktivnostima. Aplikacija će se odmah staviti u upotrebu za izradu godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije 2020-2023 i pripadajućeg Akcionog plana u 2021. godini.
E –obrazac namijenjen za organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije će pojednostavljenjem i poboljšanjem izrada godišnjeg izvještaja o stanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini podržati i civilno društvo i nadležne institucije Bosne i Hercegovine u jačanju saradnje i partnerstva u kreiranju odgovora na problem trgovine ljudima.