Aktuelno

BiH korak bliže u ostvarivanju pristupa prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiranom na žrtvu

By 09/11/2020 No Comments

BiH korak bliže u ostvarivanju pristupa prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiranom na žrtvu- Radna grupa završila doradu Minimalnih standarda za pružanje kvalitetne pomoći žrtvama TIP-a u BiH, posebno djeci.

U saradnji sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti i Ministarstvom za ljudska prava BiH ekspertni tim koji je angažovao MFS EMMAUS izradio je Minimalne standarde u skladu s međunarodnim pravnim instrumentima, najboljim praksama evropskih zemalja za standardizaciju pomoći žrtvama trgovine ljudima, posebno kroz skloništa za žrtve trgovine ljudima, i postojećim dokumentima u ovoj oblasti. Izrada Minimalnih standarda predviđena je Strategijom za suprotstvaljanje trgovini ljudima 2020-2023 te je dijelom pripadajućeg Akcionog plana.

Minimalni standardi koje je doradila multidisciplinarna radna grupa na sastanku 5. i 6. novembra 2020. godine će se podijeliti s relevantnim dionicima iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima na još jedno čitanje prije nego se uputi na usvajanje Vijeću ministara BiH.

Minimalni standardi će biti krovni dokument za pružanje zaštite i kvalitetne pomoći žrtvama bez obzira da li su domaće ili strane, punoljetne ili maloljetne, muške ili ženske žrtve, a poštovat će ih sve institucije, profesionalci koji pružaju pomoć žrtvama.