Kako smo se svi suočili sa pandemijom Covid-19, mnoge aktivnosti su prešle u online okruženje s ciljem prevencije suzbijanja širenja virusa. Tako smo i mi naše aktiovnosti početkom godine održali na digitalnim platformama.
U periodu januar-mart održali smo 11 webinara na temu “Prevencija nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini”, s ciljem jačanja kapaciteta obrazovnih institucija za prevenciju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, a putem edukacija profesionalaca koji rade sa djecom u školama i predškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine.

Kroz webinare predstavili smo:
– prednosti/opasnosti vezane za korištenje interneta i digitalnih tehnologija;
– vrste i oblike nasilja (uklj. rodno zasnovano nasilje) u digitalnom okruženju;
– fenomenologiju vezanu za nasilje u digitalnom okruženju (cyberbullying, grooming, sexting, sextortion, livestreaming);
– preventivne mjere i mjere zaštite u digitalnom okruženju;
– pojmove medijska i informatička pismenost;
– platformu Centra za sigurni internet i objasniti njegovu ulogu;
– mehanizme prijavljivanja nasilja u digitalnom okruženju;
– studiju slučaja/primjere iz prakse;
– uključiti učesnike da iznesu svoje probleme s kojima se susreću u digitalnom okruženju (kao nastavnici) i pružiti savjete kako pristupiti rješavanju navedenih problema.
Ove aktivnosti provedene su u partnerstvu sa Švedskom organizacijom Praktisk Solidaritet, uz podršku SIDA-e (Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju).