Trgovina ljudima podrazumjeva prodaju i kupovinu, tj. držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, kao i sve druge radnje koje mogu biti dio tog procesa (npr. prevoz, skrivanje, čuvanje i sl.). Do eksploatacije uvijek dolazi i eksploatacija se uvijek održava upotrebom sile, prijetnje, prevarom, zloupotrebom ovlaštenja i/ili zloupotrebom teškog položaja, otmicom ili na neki drugi način.

Kada se radi o trgovini djecom, nije važno koje sredstvo je upotrebljeno, tj. govorimo o trgovini ljudima iako nije bilo elemenata pretnje, prinude, zloupotrebe položaja i slično. Trgovina ljudima isto tako obuhvata iskorištavanje djece svrhu pornografije, proizvodnja i prikazivanje dječije pornografije, navođenje na prostituciju i upoznavanje djeteta sa pornografijom.

EKSPLOATACIJA

Eksploatacija predstavlja iskorištavanje drugih putem prostitucije ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prinudnog rada ili pružanja usluga, ropstva ili postupaka sličnim ropstvu, služenje pod prinudom ili uklanjanje organa.

PRODAJA DJECE

Prodaja djece znači bilo koju radnju ili transakciju kojom bilo koje lice ili grupa lica prebacuje neko dijete nekom drugom za novčanu ili bilo koju drugu nadoknadu.

UZROCI

Na fenomen trgovanja ljudima djeluju uzroci i faktori, podjednako u zemljama porijekla i u zemljama odredišta, koji dovode do porasta trgovanja ljudima. Neki od tih faktora su: visok stepen nezaposlenosti, siromaštvo, nedostatak obrazovanja, spolna diskriminacija, diskriminacija na tržištu rada, nasilje u porodici.

UTICAJ INTERNETA NA PROBLEM

Istraživanja su pokazala da je čak više od 70% djece, koja su bila žrtve trgovine ljudima , „prodato“ putem interneta.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj