ŠTA JE TRGOVINA LJUDIMA/DJECOM?

Trgovina ljudima označava upotrebu sile ili prijetnje upotrebe sile ili druge oblike prinude, otmice, prevare ili obmane, zloupotrebe vlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanja ili primanja isplata ili drugih koristi kako bi se privolilo lice koje ima kontrolu nad drugim licem da vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja prostitucijom drugog lica ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada ili usluga, ropstva ili njemu sličnog odnosa, služenja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela ili drugog iskorištavanja.

Izraz Trgovina ljudima isto tako obuhvata iskorištavanje djece svrhu pornografije, proizvodnju i prikazivanje dječije pornografije, navođenje na prostituciju i upoznavanje djeteta sa pornografijom.

EKSPLOATACIJA

Eksploatacija predstavlja iskorištavanje drugih putem prostitucije ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prinudnog rada ili pružanja usluga, ropstva ili postupaka sličnim ropstvu, služenje pod prinudom ili uklanjanje organa.

PRODAJA DJECE

Prodaja djece znači bilo koju radnju ili transakciju kojom bilo koje lice ili grupa lica prebacuje neko dijete nekom drugom za novčanu ili bilo koju drugu nadoknadu.

UZROCI

Na fenomen trgovanja ljudima djeluju uzroci i faktori, podjednako u zemljama porijekla i u zemljama odredišta, koji dovode do porasta trgovanja ljudima. Neki od tih faktora su:

  • visok stepen nezaposlenosti,
  • siromaštvo,
  • nedostatak obrazovanja,
  • spolna diskriminacija,
  • diskriminacija na tržištu rada,
  • nasilje u obitelji.

UTICAJ INTERNETA NA PROBLEM

Istraživanja su pokazala da je čak više od 70% djece, koja su bila žrtve trgovine ljudima, „prodato“ putem interneta.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj