Datum posljednje izmjene 19 April 2018

Sprečavanje trgovine ljudima u BiH

Trgovina ljudima u BiH pojavila se kao društveni fenomen 1999. godine, kada su pretežno djevojke i žene iz bivšeg Sovjetskog bloka iskorištavane u svrhu seksualne eksploatacije u BiH, kao zemlji odredišta i zemlji tranzita za zapadnu Europu. Od 2003. godine trendovi su preusmjereni na povećanje trgovine državljanima BiH, do potpune promjene od 2007. godine, pridruživanjem Rumunije i Bugarske u Europsku uniju-otvaranjem puteva EU za zemlje Istočne Europe, olakšan je i ulaz trgovcima ljudima i krijumčarenje žrtava trgovine ljudima, te BiH više nije primarno tranzitna ili odredišna zemlja. Umjesto toga, BiH je postala tranzitna zemlja za krijumčarske rute s Bliskog istoka do zapadne Europe, zemlja porijekla za državljane BiH koji se iskorištavaju kao žrtve trgovine ljudima u zemljama EU, a sve više i zemlja odredišta za djecu iz bivših jugoslovenskih zemalja (uglavnom Srbije i Crne Gore, Kosova, ali i iz Hrvatske) koji se iskorištavaju u BiH za potrebe prisilnog rada, pretežno prosjačenja.

MFS-EMMAUS, kao potpisnik Protokola sa nadležnim ministarstvima o pružanju asistencije i adekvatnom zbrinjavanju žrtava trgovine ljudima i to: sa Ministarstvom sigurnosti BiH-za strance žrtve trgovine ljudima; i sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH-za državljane BiH žrtve trgovine ljudima; u svom skloništu od 2000. godine do kraja 2014. godine Udruženje je pružilo pomoć i smještaj za ukupno 274 žrtve trgovine ljudima, od čega je 79 maloljetnih osoba. Tokom 2014. godine u skloništu je pružena pomoć za 13 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, a smještaj i kvalitet usluga su pruženi u skladu sa Europskim standardima kvalitete ISO9001/2000.

Asistencija koju MFS-EMMAUS tokom dugogodišnjeg rada pruža žrtvama trgovine ljudima je višestruka, a sastoji se od smještaja u sklonište, pružanja zaštite i sigurnosti, hrane, odjeće, obuće, higijenskih i ostalih potrepština, svih vrsta medicinskih usluga (uključujući hospitalizaciju), teorijsku i praktičnu edukaciju, osposobljavanje putem rada, usluge reintegracije, te pravnu pomoć. Posebno mjesto pri asistenciji žrtvama trgovine ljudima, ilegalnim migrantima i žrtvama seksualnog iskorištavanja zauzima program i plan asistencije djeci i maloljetnicima.

U sklopu asistencije ovim rizičnim kategorijama obezbjeđuje se sljedeće:

  • majke sa djecom se smještaju u apartmane koji su prilagođeni uslovima i potrebama djeteta, sa odvojenim prostorom za boravak, kuhinjom, spavaonom, kupatilom i prostorijom za igru i zabavu;
  • djeci se obezbjeđuju svi neophodni preduslovi za normalan razvoj (hrana, garderoba, pelene, krevetić, igraona, igračke i sl.) u skladu sa starosnom dobi;
  • ljekar MFS-EMMAUS-a u suradnji sa nadležnom higijensko-epidemiološkom službom planira i provodi vakcinaciju i revakcinaciju djece;
  • djeca predškolskog i školskog uzrasta se uključuju u program opismenjavanja.

Posebnu odgovornost preuzimaju defektolozi, koji svojim planom edukacije, koja podrazumijeva multidisciplinarni pristup u različitim predmetnim oblastima, pripremaju djecu za polaganje razreda u osnovnoj i srednjoj školi. Polaganje se provodi u skladu sa izuzetnom suradnjom i memorandumom o razumijevanju između MFS-EMMAUS-a i škole koja omogućava polaganje i dodjelu svjedočanstava i diploma o stručnoj spremi koja su priznata. Stručni tim MFS-EMMAUS-a koji čine psiholozi, neuropsihijatar i defektolozi vrše analize sposobnosti i mogućnosti djeteta. U skladu sa rezultatima analiza i u najboljem interesu maloljetnika se pristupa radu sa djetetom.

S obzirom da je MFS-EMMAUS član radnih tijela formiranih u BiH sa ciljem suprotstavljanja trgovini ljudima, predstavnici Ureda u Sarajevu i tokom 2014. godine učestvovali su u radu Udarne grupe u borbi protiv trgovine ljudima u BiH, Regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima, Državnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, radnim grupama za izmjene i dopune relevantnih zakona, te u izradi strateških i akcionih dokumenata BiH, te u radu Monitoring tima Vijeća ministara BiH za praćenje implementacije Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2013-2015 i Državnog akcionog plana-kao predstavnik OCD-a koje djeluju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH.

Sprečavanje ilegalnih migracija

MFS-EMMAUS je potpisnica Ugovora o suradnji i osiguranju smještaja i zbrinjavanja ilegalnih migranata u BiH sa Službom za poslove sa strancima BiH od decembra 2009. godine. Ova suradnja je od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu pri zbrinjavanju određenih kategorija ilegalnih migranata u BiH, za koje država ne posjeduje adekvatne uslove i kapacitete za smještaj i zbrinjavanje, poput porodica u ilegalnom boravku, djece u pratnji jednog roditelja i maloljetnih osoba bez pratnje, kao i osoba sa blažim mentalnim invaliditetom. U skladu s navedenim, u skloništu MFS-EMMAUS-a do kraja 2014. godine zbrinuto je dvadeset i sedam (27) ilegalnih migranata, od čega je dvadeset i jedna (21) maloljetna i šest (6) punoljetnih osoba. Usluge koje se pružaju ilegalnim migrantima u MFS-EMMAUS-u su smještaj, zaštita i sigurnost, hrana, odjeća, obuća, higijenske i ostale potrepštine, sve vrste medicinskih usluga, kao i radno-okupaciona terapija i aktivnosti opismenjavanja za djecu.

Prevencija i podizanje svijesti

Tokom dugogodišne intenzivne uključenosti u aktivnosti sprečavanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, MFS-EMMAUS je uočio potrebu za podizanjem svijesti šire bh. javnosti o trgovini ljudima i srodnim pitanjima, te promjenama u trendovima trgovine ljudima, a posebno najnovijim zakonskim promjenama u odnosu na trgovinu ljudima. Svjesnost je od vitalnog značaja za dugotrajne napore koje su MFS-EMMAUS i druge nadležne institucije i organizacije u BiH poduzeli u borbi protiv trgovine ljudima, kao i za stalna poboljšanja i djelotvornosti svih budućih inicijativa u borbi protiv trgovine ljudima.

Nakon uspješnog uspostavljanja „Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i ostalih oblika eksploatacije“ (EURC) u novembru 2013. godine, MFS-EMMAUS je u januaru 2014. godine uspostavio specijalizirani web portal www.eurcenter.net. Portal je uspostavljen u svrhu podizanja svijesti, prevencije i promocije-podizanja svijesti o trgovini ljudskim bićima i drugim oblicima eksploatacije s ciljem prevencije trgovine ljudima na globalnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, i na taj način pružanja podrške i asistencije žrtvama ovog zločina širom svijeta. Konačno, portal služi i za promociju i koordinaciju aktivnosti svih aktera u oblasti sprečavanja trgovine ljudima, ilegalnih migracija i sličnih krivičnih djela, kao i za povezivanje sa europskim i međunarodnim mrežama i partnerima u zajedničkim aktivnostima i naporima uspostavljanja adekvatnih politika u ovoj oblasti. Druga značajna aktivnost EURC-a je objavljivanje i distribucija šest izdanja specijalizovanog elektronskog biltena pripremljenih s ciljem pružanja korisnih i ažurnih informacija EMMAUS zajednicama i svim zainteresiranim akterima o fenomenu trgovine ljudima i srodnim oblicima eksploatacije. Specijalizovani bilteni su obuhvatili detaljne informacije o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, eksploatacije djece, kao i zloupotrebe interneta i komunikacijskih tehnologija u cilju seksualne eksploatacije, ali i vidovima prevencije. Bilteni su na dvomjesečnoj osnovi distribuirani na preko 500 adresa putem elektronske pošte.

Aktivnosti MFS-EMMAUS na prevenciji i podizanju svijesti javnosti o problemu trgovine ljudima proširene su implementacijom regionalnih projekata.

U okviru projekta “Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!” MFS-EMMAUS je u suradnji s partnerskim organizacijama civilnog društva: ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima (Republika Srbija), Partnerstvo za društveni razvoj (Republika Hrvatska) i Otvorena porta-La Strada (BJR Makedonija), a na osnovu sveobuhvatnog istraživanja i analize situacije oblasti trgovine ljudima, te identificiranja postojećih problema u ovoj oblasti, učestvovao u pripremi dokumenta „Balkanska deklaracija o suzbijanju trgovine ljudima i eksploatacije ljudskih bića“, kojim se, u prvom redu vlasti, ali i organizacije civilnog društva i svi drugi sudionici, pozivaju da dodatno ojačaju svoj uticaj u rješavanju navedenih problema. 19. septembra 2013. u Zagrebu svečano je potpisana Balkanska deklaracija od strane četiri partnerske organizacije, a do kraja 2014. godine je potpisana od strane preko 68 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Francuske, Španije i drugih zemalja Europe.

U oktobru 2014. godine projektni partneri su započli realizaciju regionalne javne kampanje „Spriječimo, zaštitimo, nadoknadimo - Pravda za žrtve trgovine ljudima“ prilikom koje je pokrenut višejezični web portal www.nadoknadimo.org, sa interaktivnim sadržajima i korisnim informacijama o problemu trgovine ljudima i mogućnostima za naknadu štete za žrtve u BiH i u široj regiji, kao i kreiranje mobilne aplikacije pod nazivom „BAN Human Trafficking“, čiji je cilj skretanje pažnje mladim osobama kako bi se informisale o problemu trgovine ljudima, kako prepoznati rizične situacije i načine kako ih izbjeći. Od novembra 2014. godine MFS-EMMAUS u suradnji sa partnerima realizuje nacionalnu javnu kampanju emitovanja animiranog video spota i radio džingla kreiranog u cilju promocije prava i zaštite žrtava trgovine ljudima putem sredstava javnog informisanja, a promotivni materijali o pravima žrtava trgovine ljudima i pravu na naknadu štete distribuirani su u svim većim gradovima BiH.

Projet „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“, usmjeren je na jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u Albaniji i Bosni i Hercegovini (BiH) u oblasti istraga, procesuiranja, te usklađivanja slučajeva trgovine ljudima sa primjenjivim EU standardima, sa posebnim naglaskom na poboljšanje položaja i tretmana žrtve/svjedoka tokom sudskih procesa. Osnovna svrha Projekta je promocija pristupa usmjerenog na žrtve i poboljšanja tretmana žrtava/svjedoka u slučajevima trgovine ljudima u Albaniji i BiH, te usklađivanja procesuiranja slučajeva trgovine ljudima sa primjenjivim EU standardima. Osim toga, Projekt ima za cilj jačanje kapaciteta sudstva i tužilaštva u istrazi, krivičnom gonjenju i suđenjima u slučajevima trgovine ljudima s posebnom pažnjom usmjerenom na poziciju žrtve/svjedoka u krivičnim istragama i postupcima (pristup usmjeren na žrtve).

Tokom 2012. godine MFS-EMMAUS je proveo opsežnu kampanju pod nazivom „Podizanje svijesti i prevencija trgovine ljudima u BiH“ usmjerenu na podizanje svijesti javnosti u BiH o novim pojavnim oblicima trgovine ljudima u BiH i široj regiji: trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, posebno prisilnog rada na ulici, organizovanog prosjačenja i služenja u kućama. Posebna pažnja usmjerena je na povećanu trgovinu djecom, državljanima BiH, kao i na skretanje pažnje postojećih i mogućih klijenata žrtava trgovine ljudima u BiH na izmjene Krivičnog zakona BiH s ciljem smanjenja lokalne potražnje za komercijalnim seksualnim uslugama, i poticaja odgovornim institucijama vlasti za intenziviranje istraga slučajeva trgovine ljudima, ali i stvaranja preduvjeta za nastavak sličnih inicijativa u budućnosti. U sklopu kampanje uspostavljen je državni web portal www.bihat.ba;kreiran je i emitovan preventivni video spot na temu radne eksploatacije djece; štampani i distribuirani poster i letak za različite ciljne skupine (potencijalne žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije, te potencijalne i postojeće klijente žrtava trgovine ljudima); realizovana su gostovanja u bh. medijima, te aktivnosti izgradnje kapaciteta bh. medija o adekvatnom izvještavanju i praćenju slučajeva trgovine ljudima.

Izgradnja kapaciteta

Kroz nastavak uspješne suradnje sa bosanskohercegovačkim institucijama, MFS-EMMAUS je i 2014. godine aktivno učestvovao u izgradnji kapaciteta nadležnih službenika u borbi protiv trgovine ljudima, te u februaru realizovao radionicu pod nazivom „Unapređenje identifikacije stranaca žrtava trgovine ljudima kroz operacionalizaciju državnog referalnog mehanizma i jačanje kapaciteta nadležnih službenika“, za državne službenike nadležne u identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima, a u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti/Sektorom za imigraciju.

Aktivnosti izgradnje kapaciteta su nastavljene i kroz implementaciju regionalnih projekata. U okviru projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija u Albaniji i BiH: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“ realizirane su brojne edukativne aktivnosti, od čega obuka za studente Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu o fenomenu trgovine ljudima i praćenu suđenja iz ove oblasti; te dvije edukacije za pravosudne institucije. Cilj edukacija je bio formiranje grupe edukatora iz pravosuđa za dalje prenošenje znanja i iskustava o krivičnom djelu trgovina ljudima svojim kolegama. U suradnji sa Helsinškim Komitetom Nizozemske, MFS-EMMAUS realizovao Studijsku posjetu Nizozemskoj u novembru za pomenutu grupu edukatora, sudija i tužilaca iz BiH, sa svrhom razmjene iskustava i dobre prakse između Nizozemske i BiH u borbi protiv trgovine ljudima.

U okviru regionalnog „Balkans ACT Now!“ projekta, koji MFS-EMMAUS realizira sa partnerskim organizacijama civilnog društva: ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima (Republika Srbija), Partnerstvo za društveni razvoj (Republika Hrvatska) i Otvorena porta-La Strada (BJR Makedonija) realizovani su sastanci i obuke u cilju jačanja kapaciteta partnerskih organizacija u Skopju i na Jahorini u okviru čega je finaliziran strateški dokument za praćenje politika u oblasti trgovine ljudima pod nazivom „Okvir za praćenje i evaluaciju realizacije mjera vlada na Zapadnom Balkanu za borbu protiv trgovine ljudima“. Kao doprinos obilježavanju Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima, projektni partneri iz regije realizovali su konferenciju pod nazivom „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“ u Beogradu, 17. i 18. oktobra 2014. godine. Na istu temu održane su i edukacije za sudije i tužioce u septembru u Neumu i u decembru u Konjicu, a u cilju intenziviranja rješavanja problema u ostvarivanju prava na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima i nepostojanja Državnog fonda za naknadu štete žrtvama trgovine ljudima.

Tokom realizacije projekta „EMMAUS u borbi protiv trgovine ljudima - suzbijanje i prevencija posredstvom unapređenja politika, edukacije i izgradnje kapaciteta“, MFS-EMMAUS održao je četiri edukacije na temu trgovine ljudima i zaštite žrtava trgovine ljudima za predstavnike EMMAUS zajednica u Briselu (Belgija), Srebrenici (BiH), Vilniusu (Litvanija), te u Portu (Portugal) za delegate i predstavnike EMMAUS zajednica, a u cilju izgradnje kapaciteta u realizaciji sličnih edukacija i daljeg prenošenja znanja i iskustava.

Kao dio aktivnosti na izgradnji kapaciteta nadležnih institucija i organizacija u borbi protiv trgovine ljudima, MFS-EMMAUS je učestvovao u izradi značajnog broja publikacija koje definišu smjernice i standarde za rad profesionalaca u ovoj oblasti. Izrađene su Smjernice za postupanje Centara za socijalni rad sa žrtvama trgovine ljudima u BiH, te realizirane prateće aktivnosti edukacije profesionalaca Centara za socijalni rad o postupanju sa žrtvama na području BiH. MFS-EMMAUS je učestvovao i u pripremi Praktikuma za studente Odsjeka za socijalni rad na nivou Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru, a u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te ostalim nadležnim i obrazovnim ustanovama, uključujući pomenute fakultete.

Istraživanja

U okviru regionalnih projekata koje MFS-EMMAUS implementira, tokom 2013. i 2014. godine realizirana su sljedeća sveobuhvatna istraživanja:

  • istraživanje na kome se kontinuirano radi u okviru projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija u Albaniji i Bosni i Hercegovini: tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“, uključuje Pravnu analizu i procjenu trenutnog stanja u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kroz prikupljanje informacija putem analize dostupnih dokumenata, izvještaja i intervjua sa ključnim akterima, a temelji se na minimalnim standardima o pravima žrtava trgovine ljudima sadržanim u relevantnim međunarodnim dokumentima;
  • tokom 2013. godine provedena je sveobuhvatna Situaciona analiza oblasti trgovine ljudima u četiri zemlje regije (BiH, Hrvatska, Makedonija, Srbija) koje učestvuju u realizaciji projekta „Balkans Act Now!“. Analiza situacije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH uključuje analizu svih ključnih oblasti: političke i socio-ekonomske situacije u zemlji; pravnog okvira; mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima; uloge civilnog društva; prevencije; procesuiranja slučajeva trgovine ljudima; te asistencije i zaštite žrtava trgovine ljudima. Dokument nudi i preporuke za dalje djelovanje u ovoj oblasti u BiH;
  • u okviru istog projekta, u cilju poboljšanja i sveobuhvatne primjene odredaba releventnih zakona o naknadi za žrtve trgovine ljudima, u augustu 2014. godine pripremljen je i štampan Priručnik za sudije i tužitelje o naknadi štete žrtvama trgovine ljudima u BiH, sa pregledom međunarodnog i domaćeg pravnog okvira koji tretira pitanje naknade štete žrtvama trgovine ljudima, kao i najboljih praksi zemalja u regionu u postupku ostvarivanja prava naknade štete u krivičnim i parničnim postupcima.
Back to Top