12
Jun 18

06
Jun 18

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS su se, povodom trenutne migracijske situacije u Bosni i Hercegovini, dana 5. juni 2018. godine sastali sa Ministrom sigurnosti BiH, g-dinom Draganom Mektićem. Povod za sastanak je nedavno potpisivanje tripartitnog Protokola o suradnji za smještaj ranjivih tražioca azila između Ministarstva sigurnosti BiH, UNHCR-a i Udruženja MFS-EMMAUS, kao i prepoznata uloga MFS-EMMAUS-a kao partnera institucija BiH u nedavno usvojenom Akcionom planu hitnih mjera od strane Vijeća ministara BiH.

U sklopu pomenutog plana, MFS-EMMAUS je prepoznat kao partner pri pružanju raspoloživih i iznalaženju dodatnih smještajnih kapaciteta za smještaj ranjivih kategorija migranata i tražioca azila, posebno djece i maloljetnika bez pratnje, a kojih je sve više u Bosni i Hercegovini. MFS-EMMAUS je ovom prilikom još jednom iskazao spremnost da svoje kapacitete i stručno osoblje stavi na raspolaganje institucijama BiH u svim aktivnostima zbrinjavanja i asistencije migrantima, posebno djeci, što uključuje ishranu, odjeću, obuću, higijenske potrepštine i neophodnu primarnu medicinsku zaštitu, uz puno poštivanje međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava i humanitarnih potreba migranata, ali prije svega i  zaštite nacionalnih interesa BiH i sigurnosti njenih građana.

Tokom sastanka je razmatrana i mogućnost zbrinjavanja velikog broja migranata koji trenutno borave na području Bihaća i Velika Kladuše u adekvatnim smještajnim kapacitetima/objektima na ovom lokalitetu, pri čemu je MFS-EMMAUS također spreman biti aktivni partner institucija u narednom periodu.

24
Maj 18

Drugi dan Četvrte godišnje konferencije o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, u organizaciji OSCE Misije u BiH, predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (G-din Dragan Mektić), Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS (G-đa Amela Efendić) i Visokog komeserijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice – UNHCR u Bosni i Hercegovini (G-đa Anne-Christine Eriksson) su potpisali “ Protokol za smještaj ranjivih tražioca azila u Prihvatni centar MFS-EMMAUS-a”.  Za potrebe ovog Protokola korisnicima se smatraju ranjivi tražioci azila koji spadaju u sljedeće kategorije (jednu ili više njih): djeca u pratnji jednog ili oba roditelja, drugih članova porodice ili staratelja, djeca bez pratnje ili razdvojena djeca, starije i nemoćne osobe, bolesne osobe, osobe sa invaliditetom, trudnice, dojilje, roditelji sa maloljetnom djecom, osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, žrtve mučenja i traume, silovanja ili drugih psiholoških, fizičkih i seksualnih nasilja, Ovim Protokolom osigurava smje[taj i zbrinjavanje za do 100 migranata - ranjivih tražioca azila u narednom periodu, koji obuhvata ishranu (tri obroka dnevno u skladu sa propisanim nutritivnim vrijednostima), higijenske potrepštine, odjeću, obuću i primarnu medicinsku njegu i zaštitu, sukladno domaćim zakonima i međunarodnom humanitarnom pravu.

23
Maj 18

Na Četvrtoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, a koju organizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini 23. i 24. maja, 2018. godine, ispred Međunarodnog foruma Solidarnosti – EMMAUS učestvuje gđa Amela Efendić, stručni savjetnik MFS-EMMAUS Ureda u Sarajevu i menadžer Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije i SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja online – Sigurno dijete.

Nakon govora dobrodošlice, prisutni su diskutovali napredak u realizaciji zaključaka s prethodnih konferencija, kao i Nove izazove, odnosno trenutno stanje prihvata izbjeglica i migranata u BiH.

MFS-EMMAUS je prepoznati partner drzavnih institucija u Akcionom planu za potrebe osiguranja smjestajnih kapaciteta za ranjive kategorije i ostale migrante, te kao takav, na ovoj konferenciji potpisuje Sporazum o saradnji sa državnim institucijama.

Strana 1 od 94

Back to Top